CTS-Home  

 

 

 

Algemene voorwaarden
 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden COMPUTER THUIS SERVICE REGIEN (hierna te noemen CTS-REGIEN )

Artikel 1. Algemeen:
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met CTS-REGIEN betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten,randapparatuur, software en het daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door CTS-REGIEN expliciet van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij CTS-REGIEN.
1.5 CTS-REGIEN behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling:
2.1 Alle offertes van CTS-REGIEN, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door CTS-REGIEN verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door CTS-REGIEN te verrichten wezenlijk andere prestatie. CTS-REGIEN behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen

Artikel 3. Overeenkomsten:
3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van CTS-REGIEN
3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen:
4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling inclusief BTW en in euro`s exclusief montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
4.2 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door CTS-REGIEN geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 6 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is CTS-REGIEN bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,-.
4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico
5.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant na aflevering door CTS-REGIEN.

Artikel 6. Eigendoms-voorbehoud:
6.1 CTS-REGIEN behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door CTS-REGIEN aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door CTS-REGIEN ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen CTS-REGIEN van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen CTS-REGIEN en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen  incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7. Aflevering en reclames:
7.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is CTS-REGIEN voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
7.2 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan CTS-REGIEN
7.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8. Garantie:
8.1 CTS-REGIEN verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie
op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur  geleverde magnetische informatiedragers.
8.2 De garantie voor de producten van CTS-REGIEN die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door CTS-REGIEN een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardwarestoring voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij CTS-REGIEN, worden geruild en e.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.
8.3 Met betrekking tot producten van derden is CTS-REGIEN tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
8.4 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 60 dagen.
8.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van CTS-REGIEN liggen, komt de garantie te vervallen.
De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt CTS-REGIEN zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
8.6 CTS-REGIEN is tot geen andere garantie gehouden dat in dit artikel bepaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:
9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor CTS-REGIEN in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal CTS-REGIEN niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van CTS-REGIEN.
9.2 De klant vrijwaart CTS-REGIEN dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 De aansprakelijkheid van CTS-REGIEN blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat CTS-REGIEN de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door CTS-REGIEN ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10. Toepasselijkheid:
10.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
10.2 Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen CTS-REGIEN en haar afnemer gesloten overeenkomst bijuitsluiting berecht door de bevoegde rechter, met dien verstande CTS-REGIEN het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 11. Software:
11.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde  informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 12. Overige bepalingen:
12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
12.2 De koper van goederen van CTS-REGIEN in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke CTS-REGIEN in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van CTS-REGIEN

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien neemt CTS-REGIEN contact op met de klant teneinde een voor beide partijen zo bevredigend mogelijk besluit te realiseren.

 

   
 
Copyright Regien